Jump to content

Legislativa

Image

Makroakustické měřítko

Makro měřítko stavební akustiky zahrnuje vlastně vše, co nám nařizuje legislativa, legislativa jak evropská, tak naše národní česká. Nařízení, která se k nám dostávají z Evropské unie, jsou směrnice, které jsme se zavázali jako členský stát EU dodržovat a uplatňovat ve svých zákonech. Zákony, nařízení, vyhlášky vznikají pak na jednotlivých ministerstvech, která je předkládají vládě ČR (parlamentu ČR) k projednání.

 

 

legislativa EU

Směrnice 89/106/EHS - CPD (Construction Products Directive) - Základní požadavky na stavbu byla nahrazena NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011.

Nic se ovšem nezměnilo na  definici pojmu: Ochrana proti hluku

·        šířícímu se vzduchem z prostoru vně stavby,

·        šířícímu se vzduchem z jiného uzavřeného prostoru,

·        kročejovému (nárazovému),

·        z technických zařízení,

·        v poli odražených vln,

·        ze zdrojů uvnitř stavby nebo se stavbou souvisejících v okolním prostředí.

Dokument je velmi obsáhlý a rozhodně nepodceňuje riziko působení nepříznivých účinků hlukových událostí spojených se stavbou. „Ochranu proti hluku“ tento dokument staví dokonce nad požadavek šestý, kterým je „Úspora energie a ochrana tepla“ (samozřejmě v praxi jsou si tyto požadavky rovny).

Je to logické, neboť zdraví člověka je přednější. Dnešním trendem je sice spíše úspora tepla, která je svázána s ekologickou zátěží naší Země. Nezlehčuji energetické úspory. Ale nikdo z nás nechce být duševně trýzněn dávkou vyšších a vyšších decibelů, které neprospívají našemu zdraví.

legislativa Ministerstva zdravotnictví

Zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Díl 6 je zaměřen právě na ochranu před hlukem, vibracemi a neionizujícím zářením, „HLUK a VIBRACE“.

Definuje pojmy: Ochrana proti hluku

·         chráněný venkovní prostor,

·         chráněný venkovní prostor staveb,

·         chráněný vnitřní prostor staveb.

Nařízení č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Definuje pojmy: hygienické limity hluku a vibrací pro místo určené nebo obvyklé pro výkon činnosti zaměstnanců, minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců a hodnocení rizik hluku a vibrací pro pracoviště, hygienické limity hluku pro chráněný vnitřní prostor staveb, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný venkovní prostor, hygienické limity vibrací pro chráněný vnitřní prostor staveb, způsob měření a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noční dobu, apod.

legislativa Ministerstva pro místní rozvoj

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

definují pojmy: Ochrana proti hluku a vibracím

odkazuje na ČSN 730532

Vyhláška č.26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Výše uvedený výčet není zrovna krátký a jsou zde uvedena pouze a jenom ta nejdůležitější zákonná nařízení. Ruku na srdce, kdo z nás měl v ruce jiný dokument než Vyhlášku či normu a kdo ví jestli. Trvat na základních požadavcích je tak minimální cíl a přitom v tak širokém makro měřítku.

Zákony, vyhlášky, vládní nařízení neumí však zachytit všechny situace, které mohou v praktickém životě nastat.