Jump to content

Stavební akustika

Stavební akustika je obor, který se zajímá o parametry hlukových dálostí včetně vibrací ve stavebím sektoru a zkoumá vliv na konečného uvatele staveb. Lze říci, že chrání konečného uživatele před hlukem a vibracemi. Ochrana proti hluku má svá zákonná ustanovení ve Vyhlášce č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. Jde v pořadí o 5. základní požadavek na stavbu.

Akustika stavebních konstrukcí

Akustika stavebních konstrukcí, jak už sám název napovídá, zkoumá vliv vnitřních a vnějších dělicích konstrukcích na vnitřní prostředí konečného uživatele staveb. Akustiku stvebních konstrukcí lze teoreticky vypočítat nebo ji lze v reálu diagnostikovat měřením vzduchové neprůzvučnosti konstrukcí, či kročejové neprůzvučnosti konstrukcí. Akustika stavebních konstrukcí ctí základní požadavkovou normu ČSN 730532 Akustika. Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách. Požadavky.

Prostorová akustika

Prostorová akustika - nabízí vám zlepšení poslechu v uzavřeném prostoru, který můžete ovlivnit i vy sami.

Jde tedy o obor, který řeší šíření a vlastnosti akustických signálů v uzavřeném prostoru.

Šíření zvuku v prostoru je kromě charakteristik zdroje dáno velikostí, náklony, tvarem a povrchovou úpravou všech ohraničujících stěn prostoru.

Aby bylo možné vzájemné porovnání uzavřených prostor z hlediska prostorové akustiky, byla stanovena s ohledem na dominantní postavení dozvukové složky signálů v subjektivním hodnocení prostor, veličina "doba dozvuku T". 

Jedině komplexním návrhem prostorové akustiky lze zabezpečit vysokou srozumitelnost řečového signálu a kvalitní přenos hudebních signálů.

Prostorovou akustikou se zabývají normy ČSN 73 0525, ČSN 73 0526 a ČSN 73 0527.

termíny s ní spojené: zvuková pohltivost, doba dozvuku

Za zakladatele prostorové akustiky je historicky považován americký fyzik Wallace Clement Sabine.

Zvuková pohltivost je vlastnost konstrukce pohlcovat část akustického výkonu, který dopadá na konstrukci. Zvukovou pohltivost označujeme písmenem A. Výstižnějším názvem, který se též používá, je pojem ekvivalentní pohltivá plocha.

Dosud jsme si říkali o pohltivosti konstrukce homogenní i složené. Pokud však máme uzavřený prostor, je ohraničen jednotlivými konstrukcemi. V prostoru se však nacházejí různá tělesa s absorbčním i odrazivým charakterem. S těmi se stanoví celková pohltivost daného prostoru.

Celkovou pohltivost lze stanovit měřením. Měřením veličiny, které říkáme doba dozvuku.

Doba dozvuku je vypočtený, nebo změřený čas, za který poklesne hladina ustálené hodnoty akustické energie po vypnutí zdroje zvuku o 60dB.

Tento pojem je velmi rozšířený v prostorové akustice. 

Urbnistická akustikam

Zabývá se šířením zvuku v prostoru a to v prostoru obydleném. Urbanistická zástavba má velký vliv na šíření zvuku.