Jump to content

Mezinárodní konference INTER.NOISE 2016, HAMBURK

 

Image

Ve dnech 21.8. - 24.8. proběhla v německém Hamburku mezinárodní konference Internoise 2016. Na této konferenci probíhaly přednášky v širokém záběru všech druhů akustiky (pokročilé metody měření, zvuk od letecké přepravy, psychoakustiky, stavební akustiky, materiály, urbanismus a akustika, doprava, hluk a zdraví a další). Samozřejmě nechyběl oddíl stavební akustiky, které měla celkem 8 sekcí. Ze shlédnutých přednášek lze vysledovat nutnosti zvyšování požadavků na zvukovou izolaci zejména na nižších frekvencí a zavedení tomu odpovídajících deskriptorů a dále jak přistupovat k lepšímu navrhování konstrukcí. Velká pozornost byla věnování přenosu zvuku vedlejšími cestami. Zajímavé byly přednášky studií vnímání akustického komfortu obyvatel bytových domů, kde bylo několikrát poukázáno na to, že současné deskriptory uvedených v EN normách (Rw, Dntw) plně nevystihují současné potřeby obyvatel. Další zajímavé přednášky se týkaly např. přenosu vibrací konstrukcemi resp. kročejového hluku, jejich měření a vyjádření výsledků dle současně používaných jednočíselných deskriptorů a nově navrhovaných deskriptorů.

Image

ImageImage

 

 

 

 

Kromě samotných přednášek byla konference doplněna řadou doprovodných akcí (semináře, prohlídky, postery).

Za perličku lze označit poster „Sound marketing“, kde si lze všimnout „vyladěnosti“ zvuku motorů populárních aut z německé a dobře naladěné italské výroby.

Image

Ve foyer byla prezentace společností nabízejících měřicí techniku, výpočtový software a speciální materiály (různé typy elastomerů). V měřicí technice dominovaly prezentacím akustické kamery a zvukoměry.

 

 

 

ImageImage

Další ročník mezinárodní konference se příští rok koná v Hong-Kongu.

Více lze najít na: www.internoise2016.org

 

@PaH

 

Výtahy, nespěte vedle nich!

Image

 

Dle vyhlášky o obecných technických požadavcích č. 268/2009 Sb. dle paragrafu č. 28 dle odstavce (3) cituji "Potřebné rozměry pro zřizování výtahů a minimální pravidla pro instalaci výtahů v budovách nebo stavbách jsou stanoveny normovými hodnotami"

dle paragrafu č. 29 dle odstavce (1) cituji "Ve výtahové šachtě nesmí být umístěna žádná vedení technického vybavení nebo jiná technická zařízení, která nejsou potřebná pro provoz a bezpečnost výtahu."

Hlukové emise výtahových zařízení se stanovují dle zvláštního normového předpisu ČSN 27 4210 - Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Nejvyšší povolené hodnoty hladin emisního akustického tlaku výtahů a stavební řešení zaměřená proti šíření hluku výtahů v nových stavbách. Výtahy se strojovnou mají ve strojovně nejvyšší povolenou hladinu akustického tlaku A LpA = 85 dB, v šachtě je pak nejvyšší povolená hladina akustického tlaku A rovna také 85 dB, před výtahovým rozvaděčem umístěným mimo strojovnu výtahu je nevyšší hladina akustického tlaku A LpA = 70 dB. Výtah bez strojovny má v šachtě nejvyšší přípustnostnou hladinu akustického tlaku A LpA = 85 dB a před šachetními dveřmi a před rozvaděčem umístěným mimo šachtu LpA = 70 dB.

Dále musí dle této normy, v případě budování nové šachty výtahu v existující budově, kdy šachta nevykazuje skladbu dvojité konstrukce a zároveň sousedí s chráněnou místností, materiál stěny šachty vykazovat plošnou hmotnost minimálněi 550 kg/m2. Konstrukce stropů a podlah nesmí být v tomto případě propojena pevně se stěnami šachty.

U výtahu se jedná především o šíření hluku konstrukcí. Zabránění šíření hluku vzduchem z výtahové šachty do obytné místnosti musí být dostatečně zajištěno vzduchovou neprůzvučností veškerých konstrukcí, kterými šířící se hluk musí prostoupit (vzduchová neprůzvučnost stěny výtahové šachty, stěny mezi ostatními prostory domu a dále stěny mezi ostatními místnostmi a chráněnou vnitřní místností).

Šíření hluku konstrukcí však nelze přesně vypočítat, lze jej jen odhadnout z charakteu konstrukcí a navazujících spojovacích detilů. Jedna věc je ale jist, pokud hluk od provozu výtahu do konstrukce vnikne, velmi pravděpodobně se v ní bude šířit velice rychle. 

Veškerá technologická zařízení výtahu (motor výtahu, vodítka kabiny výtahu, větrací mechanismus, rozvaděče, šachetní dveře) musí být zabezpečena a opatřena dle předpisů montáže výrobce výtahu. Všechna zařízení a instalační rozvody výtahu musí být dilatačně oddělena, pružně nebo plasticky uložena na jednotlivých konstrukcích tak, aby bylo zamezeno přenosu hluku a vibrací do přilehlých chráněných prostor.

Pružné uložení takových strojních zařízení musí být provedeno odborně s ohledem na rezonanční jevy.

Velmi důležité při instalaci výtahového zařízení je dodržení technologické kázně na stavbě a správné řešení všech detailů. V opačném případě dojde k vytvoření akustických mostů, čímž dojde ke zhoršení neprůzvučnosti konstrukcí zásadním způsobem.

Ve většině případů při zvýšené hlučnosti výtahového zařízení pomůže jednak vyčištění vodicích lišt, promazání všech mechanických částí výtahu a osazení frekvenčního měniče (frekvenční měnič umožní regulaci otáček i nad maximální otáčky motoru určené jeho konstrukcí). 

To ovšem není výzva ke stavění výtahů vedle tichých chráněných místností. Naopak, pokud dodavatel výtahu zajistí dostatečné vyčištění rozvodů při koloudaci, jedná se o efekt krátkodobý.

Každé strojní zařízení se s věkem stává hlučnější ať se o něj staráte sebelépe.

PROSTOROVÁ AKUSTIKA - DEJTE JÍ SVŮJ PROSTOR